LOGO


Przyjazna Polityka Prywatności


KTO

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest:
Tomasz Dunia
Adres korespondencyjny: Fryderyka Chopina 19/4, 20-023 Lublin
Adres e-mail: contact[at]twittodon.com

CO

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
A. publicznie dostępne dane podanego przez użytkownika konta na Twitterze,
B. publicznie dostępne dane podanego przez użytkownika konta na Mastodonie,
C. imię i/lub nazwisko i/lub pseudonim,
D. adres e-mail,
E. adres IP.

DLACZEGO

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony w przypadku:
1. rozpoczęcia przez użytkownika procesu weryfikacji połączenia pomiędzy jego kontami na Twitterze i Mastodonie (kategorie A i B danych osobowych),
2. podjęcia przez użytkownika kontaktu z administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na stronie (kategorie C, D i E danych osobowych),
po uprzednim wyrażeniu zgody przez użytkownika.
Dane osobowe są przetwarzane do momentu cofnięcia przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

KOMU

Kategorie danych osobowych A i B publikowane są na stronie w postaci otwartej bazy danych, która jest publicznie dostępna i możliwa do pobrania przez każdego odwiedzającego stronę. Dane osobowe przetwarzane na tej stronie nie są udostępniane w żadnej innej formie, w szczególności podmiotom trzecim.

KONTROLA

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania treści swoich danych osobowych,
3. usunięcia i co za tym idzie zaprzestania dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.
Powyższe żądania należy składać poprzez wskazane dane kontaktowe administratora.